2024-bouneweger-lycee-event-img.jpg
Schüler aus dem Bouneweger Lycée Luxembourg: Reunioun mat Entreprisen aus dem Finanzsecteur
Veröffentlicht am 24/05/2024

Den 16ten Mai 2024 haten d'Schüler am éischte Joer engleschsproocheg DAP Administratif et Commercial am Bouneweger Lycée Luxembourg déi aussergewéinlech Geleeënheet verschidde Firmen aus dem Finanzsecteur ze treffen.

Dëst Evenement huet eisen zukünftegen Apprentien eng eenzegaarteg Chance ugebueden mat renomméierten Fachleit wéi J.P. Morgan, International Financial Data Services, State Street Bank, Bank Julius Baer an Aztec Financial Services ze interagéieren. Dës Interaktiounen huet hinnen erlaabt d'Aarbechtswelt besser ze verstoen an sech individuell bei de Firmen ze presentéieren fir eng eventuell zukünfteg Zesummenaarbecht.

E grousse Merci un all d'Betriber fir hir Participatioun an dem Bouneweger Lycée Luxembourg fir hir Zesummenaarbecht bei der Organisatioun vun dësem Moien.


On May 16, 2024, the students of the first year DAP commercial and administrative English class of Bouneweger Lycée Luxembourg had the exceptional opportunity to meet several companies in the financial sector.

This event offered our future apprentices a unique opportunity to interact with renowned professionals such as J.P. Morgan, International Financial Data Services, State Street Bank, Bank Julius Baer and Aztec Financial Services. These interactions allowed them to better understand the world of work and to present themselves individually to companies to consider future collaboration.

A huge thank you to all the companies for their participation and to the Bouneweger Lycée Luxembourg for their collaboration in the organization of this enriching morning.

 description